Zapraszamy maturzystów do aplikowania o stypendium na I rok studiów

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do aplikowania o stypendium na I rok studiów w wysokości 7 000 zł.

PROFIL KANDYDATA:

Aby ubiegać się o stypendium w XXI edycji programu (2023/2024) należy:

 • ukończyć liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2023 r. i być maturzystą z 2023 roku;
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
 • Posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Aplikowanie o stypendium krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić aby móc uczestniczyć w Programie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),

Wnioski o rekomendację należy składać do 31 lipca 2023 r. w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2023 r. Kandydaci, którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do 5 sierpnia 2023 r.

Aplikacja będzie aktywna w dniach od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16:00

 • Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 28 sierpnia 2022 r. dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.: 531 779 213, 730 320 469 lub mailowo: [email protected]

Dokumenty do pobrania:

Tags: No tags

Comments are closed.